Vogels

fuut
dodaars
aalscholver
blauwe reiger
knobbelzwaan
brandgans
nijlgans
wilde eend
krakeend
slobeend
wintertaling
smient
kuifeend
tafeleend
brilduiker
grote zaagbek
buizerd
sperwer
boomvalk
torenvalk
fazant
waterhoen
meerkoet
scholekster
kokmeeuw
stormmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
visdief
holenduif
houtduif
halsbandparkiet
koekoek
ransuil
ijsvogel
groene specht
grote bonte specht
boerenzwaluw
witte kwikstaart
winterkoning
heggenmus
roodborst
merel
zanglijster
koperwiek
kramsvogel
rietzanger
bosrietzanger
kleine karekiet
tuinfluiter
zwartkop
grasmus
fitis
tjiftjaf
goudhaan
vuurgoudhaan
koolmees
zwarte mees
pimpelmees
matkop
staartmees
boomklever
boomkruiper
gaai
ekster
kauw
roek
zwarte kraai
spreeuw
huismus
vink
keep
groenling
putter
sijs
goudvink
appelvink
witvleugeldikbek